droga, maszyny budowlane, drogowe

Specustawa drogowa

Większość z nas słyszała kiedyś pojęcie specustawa. Specustawa to ustawa, która w sposób szczególny reguluje jakąś konkretną dziedzinę. W artykule wyjaśniam co to jest specustawa drogowa i jakich dróg dotyczy? Co to jest decyzja ZRiD? Omówiłam także zagadnienia związane z wywłaszczeniem na podstawie specustawy drogowej.

Celem jaki przyświecał uchwalaniu tzw. specustawy drogowej, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, było stworzenie podstaw prawnych, które zapewnią szybki i sprawny przebieg inwestycji drogowych. Inwestycje z zakresu dróg publicznych jako kluczowe z punktu widzenia społecznego, niezależnie, czy mają charakter ogólnokrajowy, czy lokalny, mogą być przygotowywane i realizowane na określonych zasadach szczególnych, odrębnych od zasad ogólnych dla prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego. Ze względu na długotrwałe procedury związane z nabywaniem nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę lub poszerzenie dróg w trybie umowy sprzedaży lub wywłaszczenia zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, większość inwestycji drogowych realizowanych jest obecnie na podstawie specustawy drogowej.

.

.

.

.

Dodaj komentarz