REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

[DEFINICJE]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
 2. Sprzedawcy– należy przez to rozumieć Patrycję Jasik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria radcy prawnego Patrycja Jasik, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Skalskiego 3 lok. 93, 03-982 Warszawa, NIP: 5242432792, REGON: 388708439;
 3. Kliencie– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą;
 4. Stronach – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli Umowę na podstawie Regulaminu, pojęcie „Strony” odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
 5. Umowie – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest sprzedaż artykułu będącego w ofercie Sprzedawcy;
 6. Artykułu– należy przez to rozumieć publikację w postaci elektronicznej, przeznaczoną do sprzedaży w Sklepie Internetowym, jako treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, tablecie lub smartfonie);
 7. Sklep Internetowy lub Sklep– sklep internetowy dostępny pod https://kancelariajasik.pl/sklep/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 8. Formularzu zamówienia –należy przez to rozumieć formularz dostępny na stronie internetowej https://kancelariajasik.pl/koszyk/ umożliwiający złożenie Zamówienia;
 9. Koszyku– należy przez to rozumieć składnik Sklepu Internetowego, który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących Zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;
 10. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą;
 11. Treść cyfrowa– dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 12. Sile wyższej– należy przez to rozumieć każde zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, pozostające poza kontrolą Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu szczególnej staranności, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne;
 13. Konsumencie– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zawierającą Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 14. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.kancelariajasik.pl i na odpowiednich podstronach oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
  1. numer telefonu: 606990948
  2. adres e-mail: kontakt@kancelariajasik.pl
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
 4. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:

https://kancelariajasik.pl/sklep/ i zawierania Umów, których przedmiotem jest
sprzedaż Artykułów w formie plików cyfrowych w formacie PDF,
realizowane przez Patrycję Jasik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria radcy prawnego Patrycja Jasik, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Skalskiego 3 lok. 93, 03-982 Warszawa, NIP: 5242432792, REGON: 388708439, adres e-mail: kontakt@kancelariajasik.pl, nr telefonu: 606 990 948.

 1. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 2. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Informacje o Treściach Cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu,
  w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
 1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu
 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
 3. Nakazuje się:
 1. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 2. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 1. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku 
 2. Sklep Internetowy zawiera informacje o Artykułach oferowanych przez Sprzedawcę i pozwala na zawieranie za jego pośrednictwem Umów ze Sprzedawcą.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 4. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy oraz osobom trzecim. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient jest obowiązany do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z istnieniem zagrożenia pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W związku z zagrożeniami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane powyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików ‘’cookies’’, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików ‘’cookies’’ ma na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm ‘’cookies’’ w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co jednak może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 7. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa
  w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub Firefox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ‘’cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu Internetowego jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

§ 3
[OFERTA SPRZEDAWCY]

 1. Sprzedawca posiada w swojej ofercie Artykuły wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Szczegółowa charakterystyka Artykułów dostępnych w ofercie Sprzedawcy jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego określają w szczególności do kogo adresowana jest oferta Sprzedawcy, jaka jest cena Artykułu, jak również jaka jest zawartość merytoryczna Artykułu.

§ 4
[SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ]

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w tym także w niedziele i święta, z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, na co będą wskazywać komunikaty zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. W celu złożenia Zamówienia na Artykuł za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
  1. wybrać Artykuł, a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”),
  2. wypełnić elektroniczny Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia:
   1. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
   2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
   3. numeru telefonu,
   4. adresu e-mail,
   5. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptuje regulamin”.
 3. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
 4. dokonać płatności po kliknięciu przycisku: „Kupuję i płacę”.
 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail Klienta wskazany w Formularzu zamówienia.
 2. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Artykułu będącego przedmiotem Zamówienia.
 4. Zważywszy na okoliczność, iż Artykuły stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi ich zdigitalizowanej kopii, sprzedaż może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany Artykuł.
 5. Zamówienie zawierające Artykuł zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 6. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz otrzymania płatności na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa. Do wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie załączona faktura wystawiona przez Sprzedawcę.
 7. W terminie 3 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail PDF z Artykułem. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Artykułu, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wzywa go do wykonania Umowy. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Artykułu w terminie uzgodnionym przez Strony Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy bez wzywania do wykonania Umowy, jeżeli:
  – z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie wykona Umowy,
  – Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin wykonania Umowy miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, a Sprzedawca w tym terminie Umowy nie wykonał.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu Siły wyższej, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail informację o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wysłania ww. informacji. Zwrot środków wpłaconych przez Klienta nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego wykonana została płatność. W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Umowa będzie uważana za niezawartą.

§ 5
[PŁATNOŚCI]

 1. Cena Artykułu zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawana jest w złotych i zawiera podatek VAT.
 2. Cena podana przy artykule jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą zostać wprowadzone przez Sprzedawcę po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Formą płatności honorowaną przez Sklep Internetowy są płatności przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy; oraz przelew bankowy – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy..
 4. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności. Sprzedawca wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

§ 6
[LICENCJA NA KORZYSTANIE Z ARTYKUŁÓW]

 1. Artykuł oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), a tym samym objęty jest ochroną prawnoautorską.
 2. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Artykułów przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zamówieniu linka z Artykułem, Klientowi zostaje udzielona licencja upoważniająca do korzystania z Artykułu w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny i obejmuje prawo do korzystania z Artykułu na następujących polach eksploatacji:
  1) wielokrotnego pobrania i zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
  2) przechowywania techniką cyfrową;
  3) wydrukowania celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 5. Klient ma prawo korzystać z Artykułu wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nie jest uprawniony do:
  1) wprowadzania Artykułu do obrotu lub rozpowszechniania go lub jego opracowań w całości lub we fragmentach zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
  2) najmu lub użyczenia;
  3) udostępniania w całości lub we fragmentach ;
  4) dokonywania jakichkolwiek modyfikacji;
  5) sublicencjonowania.
 7. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach naruszających prawa autorskie, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 8. Licencja zostaje udzielona Klientowi na czas nieoznaczony.

§ 7
[REKLAMACJE]

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w szczególności w przypadku, gdy:
  1) zakupiony Artykuł jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
  2) w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania ceny Artykułu nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania;
  4) pobrany plik nie zawiera zakupionego Artykułu lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający Artykuł.
 2. Reklamacja może być zgłoszona w drodze elektronicznej, poprzez przesłanie jej na adres e-mail: kontakt@kancelariajasik.pl lub pisemnie nad adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia, powiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wymieni Artykuł na wolny od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny;
  Zwrot płatności nastąpi w formie przelewu dokonanego przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient uiścił cenę.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


§ 9
[PRZEPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumentów. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 2. Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta składając Zamówienie wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 3. Stosownie do treści przepisów art. 38 pkt 13 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta umowy zawartej na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY]

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Artykułu wolnego od wad i zgodnego z Umową tj. jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Klientowi mającemu status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy zawartość Artykułu. W przypadku wątpliwości co do możliwości odtworzenia zawartości Artykułu na urządzeniu końcowym, Klient powinien zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany przez to urządzenie format plików.