Forma współpracy

Wiem, że wizyta w kancelarii prawnej lub nawet kontakt mailowy lub telefoniczny z radcą prawnym może być stresujący. Zazwyczaj boimy się tego co nieznane, dlatego opiszę jaką formę może mieć współpraca ze mną.

Godzinna konsultacja

Konsultacja może odbywać się online lub osobiście. Porada udzielona podczas konsultacji powinna rozwiązywać problem konkretnego Klienta, dlatego zawsze proszę o wcześniejsze przekazanie lub przesłanie mailem wszystkich dokumentów posiadanych w sprawie. Po ich przeanalizowaniu przygotowuję wstępnie różne warianty rozwiązania sprawy. Aby dobrze przygotować się do spotkania często już na tym etapie konieczne jest prześledzenie literatury oraz orzecznictwa dotyczącego sprawy.

Podczas konsultacji Klient dowiaduje się jak można rozwiązać problem prawny, czy sprawa wymaga dalszych działań i jakie będą ewentualne koszty poprowadzenia sprawy. Czasem podczas spotkania otwarcie wskazuję, że dobrym wyjściem byłoby ugodowe załatwienie sporu bądź rezygnacja z dalszych kroków prawnych, aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów długoletniego procesu, nierzadko przewyższających wartość sprawy.

Po zakończeniu spotkania zawsze wysyłam podsumowanie – jakie są możliwe dalsze kroki i co może się w sprawie wydarzyć po wyborze każdego ze wskazanych rozwiązań. Dla mnie istotne jest, aby każdy na spokojnie mógł przeanalizować wskazane rozwiązania a także dopytać, jeśli coś jest niejasne. Po konsultacji może się okazać, że sprawa wymaga sporządzenia pisma lub skierowania sprawy do sądu.

Poprowadzenie całej sprawy przed organem administracji lub sądem lub sporządzenie pojedynczego pisma (pozew, zażalenie, apelacja, wniosek, odwołanie, skarga).

Zlecenie poprowadzenia kompleksowo całej sprawy radcy prawnemu lub adwokatowi ma wiele zalet – przede wszystkim od samego początku obrana jest właściwa strategia oraz złożone są wszystkie niezbędne wnioski i dowody w sprawie. Wsparcie w trakcie postępowania polega na sporządzeniu pozwu/wniosku/skargi, udziale w rozprawach, sporządzaniu pism w trakcie postępowania, analizie orzeczenia a także udzieleniu rekomendacji co do zasadności wnoszenia ewentualnych środków odwoławczych. Niektórzy wolą samodzielnie prowadzić swoje sprawy przed sądami lub urzędami. I choć wiele osób daje sobie radę z napisaniem prostego pozwu lub wniosku o wydanie decyzji to czasem w trakcie postępowania pojawiają się problemy, z którymi lepiej zwrócić profesjonalisty – w takich sytuacjach też można na mnie liczyć.

Sporządzenie lub zaopiniowanie umowy

W ramach świadczonych usług mogę przygotować całą umowę lub sprawdzić przesłany projekt. Zawsze wcześniej ustalam z Klientem czego oczekuje, tak by jak najlepiej zabezpieczyć jego interes. Podczas sprawdzania umowy weryfikuję między innymi czy umowa nie zawiera klauzul niedozwolonych, czy wprowadzone postanowienia dotyczące kar umownych, odsetek, sposobu i terminu wypowiedzenia, odstąpienia od umowy, waloryzacji, zabezpieczenia wykonania umowy (kaucja lub inne sposoby zabezpieczenia), zadatku, zaliczki są korzystne dla Klienta.

© Copyright 2022 Kancelaria Jasik. All rights reserved.