Przeniesienie decyzji na zajęcie pasa drogowego na nowego inwestora

Czy można przenieść decyzję na zajęcie pasa drogowego?

Ważne zmiany zarówno dla zarządców dróg jak i dla podmiotów posiadających zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego, lokalizację lub przebudowę zjazdu oraz lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam weszły w życie w dniu 29 czerwca 2022r. W tym dniu bowiem obowiązywać zaczęły nowe przepisy ustawy o drogach publicznych wprowadzone ustawą z dnia  28 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Co ulega zmianie?

Przede wszystkim wprowadzona została możliwość przeniesienia decyzji administracyjnej wydanej na rzecz dotychczasowego właściciela obiektu znajdującego się w pasie drogowym na rzecz obecnego właściciela. 

Możliwość przeniesienia można zastosować do decyzji zezwalających na:

lokalizację/przebudowę zjazdu, lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innym celu.

Zgodnie ze zmienioną treścią przepisów zarządca drogi za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji.

Ustawodawca posługuje się sformułowaniami „zgoda strony” zarówno odnośnie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana jak i w stosunku do podmiotu, który przyjmie obowiązki wynikające z decyzji. Nie wskazano natomiast kto powinien złożyć wniosek. Wydaje się, że zasadne byłoby by oba podmioty złożyły wniosek wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji tym bardziej że ustawodawca przewidział, że oba podmioty są stronami postępowania o przeniesienie decyzji.

 Infrastruktura telekomunikacyjna

W odniesieniu do zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną możliwość przeniesienia praw i obowiązków z decyzji została wprowadzona już wcześniej – na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2020r. Obecnie zmianą treści art. 40e ustawy o drogach publicznych rozszerzono katalog przedmiotowy o ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, oraz inne podziemne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń lub na potrzeby wykonywania koncesji, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pg.g.

Ustawa określa, że organ w drodze decyzji przenosi na rzecz podmiotu będącego nabywcą infrastruktury telekomunikacyjnej a także ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz innych podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń lub na potrzeby wykonywania koncesji, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze prawa i obowiązki wynikające z tego zezwolenia. Przeniesienie następuje na wniosek nabywcy urządzeń. W tym postępowaniu stroną jest jedynie nabywca urządzeń, czyli podmiot, na rzecz którego następuje przeniesienie decyzji.  

Ustawodawca wskazał także, że sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądania podmiotu występującego z wnioskiem, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu organowi organ ten nie wyda decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwolenia.

Uzasadnienie ustawodawcy

Ustawodawca w uzasadnieniu projektu ustawy wskazał, że w przypadku decyzji o lokalizacji lub przebudowie zjazdu, wyrażeniu zgody na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi oraz zajęciu pasa drogowego, o których mowa odpowiednio w art. 29 ust. 1, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wydanych przez zarządcę drogi publicznej w przepisach nie występuje ogólna regulacja, która precyzowałaby możliwość przenoszenia uzyskanych przez stronę postępowania uzyskanych na ich podstawie praw i obowiązków na inny podmiot.

Powyższe, zdaniem ustawodawcy, wywołuje konieczność inicjowania przez ten podmiot nowych postępowań o wydanie decyzji o lokalizacji lub przebudowie zjazdu, wyrażeniu zgody na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi oraz zajęcie pasa drogowego w normalnym trybie administracyjnym, co może zagrozić realizacji, a z pewnością znacząco wydłuża czas realizacji rozpoczętych przez dotychczasową stronę decyzji inwestycji. Taki stan prawny sprawia, że dokonanie reorganizacji po stronie adresata decyzji spowoduje wyeliminowanie możliwości kontynuowania dotychczas realizowanych inwestycji przez nowe podmioty.

Reasumując, o ile należy ocenić pozytywie wprowadzone zmiany, to czy przyniosą one realne korzyści dla inwestorów zależy od praktycznego zastosowania nowych przepisów przez zarządców dróg.

Dodaj komentarz