stoliki na chodniku

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod ogródek gastronomiczny

Ciepłe, słoneczne dni zachęcają do wypicia kawy na świeżym powietrzu przy stoliku wystawionym przed kawiarnią. Jeśli jesteś właścicielem kawiarni lub restauracji i chcesz urządzić ogródek gastronomiczny przed swoim lokalem – sprawdź koniecznie do kogo należy teren.

Teren pasa drogowego to nie tylko jezdnia, ale także chodnik a nawet trawnik. Jeżeli zatem budynek, w którym prowadzisz działalność usytuowany jest przy drodze – ulicy i granica działki przebiega wzdłuż granicy tego budynku, to najpewniej będziesz potrzebował zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego? Do kogo złożyć wniosek i jakie dokumenty należy załączyć? Ile wynosi opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego i jakie są konsekwencje braku zezwolenia? Na wszystkie te pytania odpowiedź znajdziesz w artykule.

Do kogo złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu wystawienia ogródka gastronomicznego?

Umieszczenie w pasie drogowym ogródka gastronomicznego jest zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności i konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia do właściwego organu – zarządcy drogi.

Właściwym zarządcą drogi będzie:

  • w przypadku drogi krajowej – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
  • w przypadku drogi wojewódzkiej – Zarząd Województwa
  • w przypadku drogi powiatowej – zarząd powiatu
  • w przypadku drogi gminnej – wójt, burmistrz albo prezydent miasta
  • w miastach na prawach powiatu, jak np. w Warszawie, właściwy będzie natomiast prezydent miasta.

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o zajęcie pasa drogowego?

Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego zostały uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać dane podmiotu występującego o to zajęcie, cel i planowany okres zajęcia, lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Pamiętaj, żeby we wniosku wskazac swój adres  i telefon kontaktowy, możesz podac także adres e-mail. Dokładnie określ termin – wskaż konkretne daty, w jakich planujesz wystawic ogródek gastronomiczny.

Zazwyczaj każdy zarządca drogi ma swój wzór wniosku dostępny na stronie internetowej danego urzędu. Można jednak wyodrębnić kilka dokumentów, które wymagane są zasadzie u większości zarządców drogi. Są to:

  • szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do udostępnienia pod ogródek oraz zaznaczonym położeniem lokalu macierzystego, podpisany przez wnioskodawcę
  • dokument potwierdzający, iż wnioskodawca posiada tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu).
  • projekt aranżacji ogródka (wizualizacja).
  • informacja czy w ogródku gastronomicznym będą usytuowane parasole lub markiza oraz czy na tych obiektach będą umieszczone reklamy. W przypadku występowania reklam, należy wskazać powierzchnię zajętą pod reklamy oraz ich treść
  •  dokument organu inspekcji sanitarnej zezwalający na prowadzenie działalności gastronomicznej w lokalu oraz stwierdzający fakt posiadania oddzielnych toalet dla pracowników i konsumentów.

W większych miastach regułą jest, że wniosek opiniowany jest przez odpowiedni wydział zajmujący się w urzędzie estetyką miasta. W decyzji określa się wytyczne co do estetyki ogródka – kolory, sposób umieszczenia ewentualnych reklam itd.

Jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pieszych, wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo załączyć do wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Ponieważ zasadą jest zakaz zajmowania pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg konieczne jest pisemne uzasadnienie wniosku w zakresie wskazania okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów na okoliczność, że umieszczenie kiosku handlowego stanowi „szczególnie uzasadniony przypadek”.

Postępowanie o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego prowadzonego jest zgodnie z regułami kodeksu postępowania administracyjnego więc jeżeli wniosek składa pełnomocnik to konieczne jest załączenie pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa wynosi 17 zł i należy ją wpłacić na konto właściwego urzędu.

Ile wynosi opłata za zajęcie pasa drogowego?

Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Jak widać złożenie wniosku wymaga zgromadzenia kilku dokumentów. Nie czekaj na ostatnią chwilę ze złożeniem wniosku – daj organowi czas na jego rozpatrzenie. Dobrze jest złożyć wniosek z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Pamiętaj – nie zajmuj pasa drogowego bez uzyskania zezwolenia. Kara za takie zajęcie to 10 krotność normalnej opłaty. Kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Dodaj komentarz