Budowa przyłącza w pasie drogowym

Budujesz dom i okazało się, że jedyną możliwością podłączenia się do sieci wodociągowej jest umieszczenie przyłącza w drodze? Jak uzyskać zezwolenie na budowę przyłącza w drodze publicznej?  Ile wynosi opłata za przyłącze na przykład wodociągowe w drodze publicznej?

Jeśli nurtują Cię te pytania i nie wiesz co po kolei trzeba zrobić by móc wybudować przyłącze do swojej nieruchomości dobrze trafiłaś/eś 😊 W tym artykule wyjaśnię wszystko krok po kroku.

Pamiętaj, że w pierwszej kolejności trzeba się upewnić, że droga jest drogą publiczną, bo tylko do tych dróg przedstawiona procedura znajdzie zastosowanie! A co to jest droga publiczna? Odpowiedź znajdziesz w jednym z moich poprzednich artykułów Co to jest droga publiczna i czym się różni od wewnętrznej?

A zatem po kolei.

Zazwyczaj jest tak, że przyłącze energetyczne i gazowe doprowadzone jest do szafki znajdującej się przy granicy z drogą (ulicą) i właścicielem tego odcinka jest gestor sieci (przedsiębiorca przesyłowy). Szafka oraz dalszy ciąg urządzeń poprowadzonych przez działkę należy do właściciela nieruchomości. Tak więc, za urządzenia umieszczone w pasie drogowym płaci dostawca mediów a nie właściciel nieruchomości.

Przyłącze wodociągowe i kanalizacji 

Nieco większy kłopot jest z przyłączami wodociągowymi oraz kanalizacji. Zacznę od wyjaśnienia, który odcinek stanowi przyłącze.

 1. Przyłącze kanalizacyjne zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to odcinek pomiędzy wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku. W przypadku braku studzienki przyłącze kończy się na granicy działki.
 2. Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Rozbieżności co do rozumienia definicji przyłączy, a konkretnie gdzie się ono kończy, rozstrzygnął Sąd Najwyższy podejmując uchwałę w składzie 7 sędziów  w dniu 22 czerwca 2017 r.  sygn. akt III SZP 2/16, w której stwierdził, że:

1. przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 7.6.2001 r. jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;

2. przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Z definicji tych wynika, że zazwyczaj część przyłącza będzie wychodzić poza granice nieruchomości. Wyjątkiem jest jedynie przyłącze kanalizacyjne, o ile nie ma wybudowanej studzienki. Jeśli sieć umieszczona jest w pasie drogowym przylegającym do nieruchomości, to część przyłącza też będzie umieszczona w tym pasie drogowym. Niestety, w takiej sytuacji zarówno budowa jak i utrzymanie takiego przyłącza będzie obowiązkiem właściciela nieruchomości przyłączanej do sieci. Z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że „realizację budowy przyłączy do sieci (…) zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”, co oznacza, że osoba ta ma zarówno sfinansować budowę przyłączy (na własny koszt), jak i doprowadzić do ich wybudowania (zapewnia realizację budowy przyłączy). Przedsiębiorstwa wodociągowe (lub gmina jeśli nie ma odrębnego przedsiębiorstwa) rzadko chcą przejmować na własność takie przyłącza a nawet jeśli, to nie zwracają kosztów jego budowy.

 Wracając do tematu uzyskiwania zezwoleń na budowę przyłączy w pasie drogowym to pamiętać trzeba o zasadzie, że pas drogowy jest terenem szczególnie chronionym i zabronione jest umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z obsługą użytkowników ruchu (czyli innych niż np. znaki drogowe, sygnalizacja świetlna).

Ale… w ustawie przewidziano oczywiście wyjątki 😊 i po spełnieniu pewnych wymogów i złożeniu dokumentów bez problemu zarządca drogi powinien wydać zgodę na wybudowanie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego lub kanalizacji.

Jakie zezwolenia są potrzebne by wybudować przyłącze w pasie drogowym?

I.                    decyzja zezwalająca na lokalizację przyłącza w pasie drogowym

Wniosek składasz do właściwego zarządcy drogi. Czyli do kogo? To zależy jakiej kategorii jest dana droga. W przypadku drogi krajowej do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, drogi wojewódzkiej do zarządu województwa, drogi powiatowej do zarządu powiatu a w przypadku drogi gminnej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Co należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza w pasie drogowym? Oprócz wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu wniosku – każdy zarządca drogi na swojej stronie internetowej udostępnia taki wzór – potrzebne będą:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez przyłącze
 • opis dotyczący określenia technologii prowadzenia robót budowlanych związanych z lokalizacją w pasie drogowym przyłącza – np. wykop otwarty, przecisk.
 • oraz ewentualnie inne dokumenty np. pełnomocnictwo oraz potwierdzenie dokonania opłaty za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Wydanie decyzji jest bezpłatne.

Czy zarządca drogi może odmówić zezwolenia?

Przepisy przewidują, że zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wyłącznie, jeżeli umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg (art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych). Jak widać problem może pojawić się m.in. gdy droga, w której ma zostać umieszczone przyłącze jest drogą nowo wybudowaną lub tuż po remoncie i jest na gwarancji. Czy jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji? Są pewne możliwości.

Organ w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do gwaranta o wyjaśnienie, czy umieszczenie przyłącza będzie miało wpływ na udzieloną gwarancję. Jeżeli tak, to często gwarant (czyli wykonawca, który budował lub remontował drogę) zgadza się podtrzymać gwarancję za odpowiednią opłatą oraz przy odpowiednich warunkach prowadzenia prac. Można także zawnioskować do gwaranta o przejęcie udzielonej przez niego gwarancji. Najlepiej więc skontaktować się z gwarantem i ustalić warunki złożenia przez niego oświadczenia o podtrzymaniu gwarancji lub przejęcia gwarancji.

II.                  zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym

Kolejna decyzja będzie dotyczyła prowadzenia robót w pasie drogowym w celu budowy przyłącza. We wniosku wpisujemy:

 •  imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
 •  cel zajęcia pasa drogowego
 •   lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

 Do wniosku załączamy:

 •  szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 •    zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych –najlepiej zlecić do wykonania swojemu wykonawcy
 •    oraz oświadczenie o zamiarze budowy przyłączy wodociągowych lub  kanalizacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ta decyzja jest odpłatna – płacisz za każdy dzień prowadzenia robót. Stawki opłat ustala każdy zarządca drogi odrębnie. Inne stawki będą dla dróg krajowych (rozporządzenie właściwego ministra), inne w każdym powiecie, województwie czy nawet gminie ( ustalone w drodze uchwały). Wniosek w Twoim imieniu może złożyć wykonawca – pamiętaj o pełnomocnictwie oraz opłacie skarbowej!

III.                zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym wybudowanego przyłącza

To już ostatnia wymagana przepisami decyzja. Wydawana jest na okres po faktycznym umieszczeniu przyłącza w pasie drogowym. We wniosku musisz wskazać daty od kiedy do kiedy przyłącze będzie umieszczone w pasie drogowym. Początkowa data to dzień następujący po zakończeniu robót w pasie drogowym. Datę końcową możesz wskazać np. za 15 czy 20 lat. Wpisz także dokładne wymiary umieszczonego przyłącza.

Do wniosku załącz szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia umieszczanego w pasie drogowym.

Opłatę będziesz wnosić raz w roku na początku stycznia.

Pamiętaj, że wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajmowanie pasa drogowego należy złożyć przed jego zajęciem. W przeciwnym wypadku organ nakłada karę w wysokości 10-krotności opłaty, nie warto ryzykować!

A co jeśli droga jest drogą wewnętrzną należącą do gminy? Wtedy trzeba zawrzeć umowę dzierżawy lub ustanowić służebność (różna jest praktyka).

Masz jakieś doświadczenia związane z uzyskiwanie decyzji na zajęcie pasa drogowego? A może coś jest dla Ciebie niejasne? Podziel się swoimi uwagami 😊

Dodaj komentarz